Pretraga

Antidoping

Obaveštenje sportistima Antidoping agencije Srbije

Članom 6. stav 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2014) utvrđeno je da su sportisti i drugi učesnici u obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti, u smislu zakona kojim je uređena oblast sporta, dužni da dozvole i omoguće obavljanje doping kontrole. Doping kontrola, je prema članu 7. istog Zakona, postupak koji uključuje planiranje rasporeda testova, izbor sportista za testiranje, prikupljanje i rukovanje uzorcima, laboratorijsku analizu, vođenje rezultata, pretrese i žalbe. Doping kontrolu uređuje, određuje, organizuje i sprovodi na sportskim takmičenjima i izvan sportskih takmičenja Antidoping agencija Republike Srbije, osim one koju sprovodi nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbiji.
Pravila Antidoping agencije moraju biti u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu (“Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/91), Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu (“Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori”, broj 38/09), Svetskim antidoping kodeksom i međunarodnim standardima za doping testiranje odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.
Članom 10. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, utvrđeno je da pravila nacionalnih sportskih saveza moraju biti u skladu sa pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnih međunarodnih sportskih saveza. Imajući u vidu navedeno, Antidoping agencija Republike Srbije skreće pažnju sportistima da samim učešćem u sportu pristaju na sve navedeno u obrascu Svetske antidoping agencije koji se odnosi na obaveznu saglasnost sportiste kao preduslov učešća u sportu.

Obrazac saglasnosti sportiste

„Kao član nacionalnog sportskog saveza (NF) ili međunarodnog sportskog saveza (IF) i / ili učesnik u sportskom događaju koji je odobrio ili priznao nacionalni ili međunarodni sportski savez ili organizator velikog sportskog događaja (MEO), ovim izjavljujem sledeće:

Prihvatam da me obavezuju i potvrđujem da ću se pridržavati svih odredbi IF ili MEO antidoping pravila (i njihovih izmena), Svetskog antidoping kodeksa ( „Kodeks“) i međunarodnih standarda Svetske antidoping agencije („WADA“), koji se povremeno menjaju i objavljuju na WADA veb sajtu.
Priznajem ovlašćenje IF ili MEO (i njihovih članica nacionalnih saveza i / ili nacionalnih antidoping organizacija) prema IF ili MEO antidoping pravilima za sprovođenje ovih pravila, upravljanje rezultatima i izricanje sankcija u skladu sa IF ili MEO antidoping pravilima.
Prihvatam i slažem se da svaki spor koji proističe iz odluke donete u skladu sa IF ili MEO antidoping pravilima, nakon iscrpljivanja postupka izričito predviđenih u IF ili MEO antidoping pravilima, može biti podložan žalbi isključivo, kako je predviđeno odgovarajućim članom [* obično 13] anti-doping pravila IF ili MEO, nadležnom žalbenom telu što je u slučaju sportista međunarodnog nivoa Međunarodna arbitraža za sport (CAS).
Prihvatam i slažem se da su odluke žalbenog tela koje je gore pomenuto konačne i izvršne i da neću da podnosim nikakve zahteve, arbitražu, tužbu ili parnicu ni na jednom drugom sudu ili tribunalu.
Razumem:
Da će moje podatke, kao što su moje ime, kontakt informacije, datum rođenja, pol, sportsko državljanstvo, dobrovoljne medicinske informacije i informacije dobijene iz mog uzorka za testiranje, prikupljati i koristiti IF ili MEO (i njihove članice nacionalni savezi i / ili nacionalne antidoping organizacije) i WADA, u antidoping svrhe;
Da će laboratorije akreditovane od strane WADA koristiti administrativni antidoping sistem („ADAMS“) za obradu rezultata mojih laboratorijskih testova sa jedinom svrhom borbe protiv dopinga, ali da će imati pristup samo de-identifikovanim, šifriranim podacima koji ne otkrivaju moj identitet;
Da mogu imati određena prava u vezi sa podacima koji se odnose na doping kontrolu prema važećim zakonima i prema međunarodnom standardu WADA za zaštitu privatnosti i ličnih podataka (ISPPPI), uključujući prava na pristup, ispravku, ograničenje, protivljenje i brisanje, i pravne lekove sa u vezi sa bilo kakvom nezakonitom obradom mojih podataka, kao i da možda imam i pravo da podnesem žalbu nacionalnom regulatoru nadležnom za zaštitu podataka u mojoj zemlji;
Da će, ako uložim prigovor na obradu podataka povezanih sa doping kontrolom ili povučem svoju saglasnost, možda i dalje biti potrebno da moj IF / MEO (i njihove članice nacionalni savezi i / ili nacionalne antidoping organizacije) i / ili WADA nastave sa obradom (uključujući i čuvanje) određenih delova podataka vezanih za doping kontrolu radi ispunjavanja obaveza i odgovornosti proizašlih iz Kodeksa, međunarodnih standarda ili nacionalnih antidoping zakona bez obzira na moj zahtev; uključujući tu svrhu sprovođenja istrage ili postupaka u vezi sa mogućim povredama antidoping pravila; ili uspostavljanja, sprovođenja ili se odbrane protiv pravnih zahteva koji uključuju mene, WADA i / ili antidoping organizaciju;
Da sprečavanje obrade podataka, uključujući i otkrivanje mojih podataka povezanih sa doping kontrolom, može sprečiti mene, WADA ili antidoping organizacije u pridržavanju odredbi Kodeksa i relevantnih WADA međunarodnih standarda, što bi moglo imati posledice za mene, poput činjenja povrede antidoping pravila, u skladu sa Kodeksom;
Da se mogu konsultovati, u meri u kojoj imam bilo kakvih nedoumica u vezi sa obradom podataka povezanom sa doping kontrolom, sa IF ili MEO i / ili WADA (privacy@wada-ama.org), prema potrebi.
Razumem i slažem se sa mogućim kreiranjem mog profila u ADAMS-u, sistemu koji je hostovan kod WADA, na serverima sa sedištem u Kanadi, i / ili bilo kojem drugom sličnom sistemu ovlašćene nacionalne antidoping organizacije za razmenu informacija i sa unosom mojih doping kontrola, whereabouts podataka, izuzeća za terapeutsku upotrebu, podataka iz biološkog pasoša sportiste i podataka u vezi sa sankcijema u takve sisteme u svrhe antidopinga i kako je gore opisano. Razumem da ako se ustanovi da sam počinio povredu antidoping pravila i kao rezultat dobijem sankciju, da odgovarajuće sankcije, moje ime, sport, zabranjenu supstancu ili metod i / ili odluku suda mogu javno objaviti IF ili MEO (i njihove članice nacionalni savezi i / ili nacionalne antidoping organizacije) u skladu sa Kodeksom. Razumem da će se moji podaci čuvati tokom perioda čuvanja utvrđenog u ISPPPI.
Razumem i slažem se da se moji podaci mogu proslediti nadležnim antidoping organizacijama i javnim vlastima, kada je to potrebno u svrhe antidopinga. Razumem i slažem se da se osobe ili strane koje primaju moje podatke mogu nalaziti izvan zemlje u kojoj prebivam, uključujući tu i Švajcarsku i Kanadu, te da u nekim drugim zemljama zakoni o zaštiti podataka i privatnosti možda nisu jednaki onima u mojoj zemlji. Razumem da se na ove entiteti mogu primenjivati nacionalni antidoping zakoni koji nadjačavaju moju saglasnost ili drugi primenjivi zakoni koji mogu zahtevati da se informacije otkriju lokalnim sudovima, organima za sprovođenje zakona ili drugim javnim organima. Više informacija o nacionalnim antidoping zakonima mogu dobiti od mog međunarodnog sportskog saveza ili nacionalne antidoping agencije.
Pročitao/la sam i shvatio/la sve gore navedeno.“

Edukacija ADAS i OKS

Olimpijski komitet Srbije i Antidoping agencija Srbije organizuju edukaciju „U susret Olimpijskim igrama 2024, najčešča pitanja u vezi Anti-dopinga, ishrane i suplimentacije sportista“. Predavanja su

Read More »